Mặt bằng căn hộ

Sơ đồ căn hộ

HitiThemes Golden

Tòa nhà A

Tòa nhà B